Enkätsvar om Coronapandemin

Borrföretagen skickade ut en enkät till medlemsföretag och leverantörer.

Samtliga borrande företag (88 st) tillfrågades och samtliga leverantörer (40 st) anslutna. Svarsfrekvensen låg på ungefär 30 % av de tillfrågade borrföretagen och ca 20 % hos leverantörerna..

Frågorna som ställdes var:

  • Har ni haft större sjukfrånvaro i större utsträckning än vanligt?
  • Har orderingången sjunkit?
  • Har ni fått skjuta på planerade uppdrag?
  • Vid ett oförändrat samhällsläge, finns det risk för att ert företag tvingas försättas i konkurs?
  • Har ni varit tvungna att genomföra personalförändringar?
  • Tror ni att den hjälp som ges av regeringen med skatt, lån och karensdag kan hjälpa er verksamhet att klara pandemin?
  • Om samhällsläget med Covid-19 förblir oförändrat i 3 månaders tid, vad tror ni om er fortsatta marknad resterande del av året?
  • Har ni märkt av några problem med materielleveranser?
  • Tycker du det är något särskilt arbetet som Borrföretagen bör fokusera på för att stötta våra medlemmar eller avtalsleverantörer? (Öppen fråga)

Generellt kan man säga att borrbranschen inte är särskilt hårt drabbad om man jämför med många andra branscher. Det förekommer permitteringar och varsel, men större delen av borrföretagen håller sin personalstyrka intakt.

Det finns en tendens på avmattningar i orderingång, samtidigt är det många företag som har en uppbyggd orderstock att arbeta av. Däremot ser man en tendens av att framför allt konsumentsidan kommer att avmattas. För leverantörernas del märks nedstängningen i övriga Europa betydligt tydligare. Det finns svårigheter med leveranser och det kommer inom sin tid att drabba de borrande företagen också.

Jag sitter med i styrelsen i Svenska Kyl och Värmepumpföreningen, som har gjort en motsvarande enkät till sina medlemmar. Där är effekten för värmepumpsinstallationer på konsumentsidan tydligt negativ och man känner att det är färre avslut på uteliggande offerter. För installationer mot företag märks en knapp minskning. Trots detta indikerar VP-tillverkarna en ökning av försäljningen under Q1, men tror på en minskning under Q2 upp till 25%. Det kommer att slå neråt mot borrsidan.

Det är svåt att entydigt säga att det är Coronapandemin som ligger bakom förändringarna. Samtidigt har det varit en ovanligt varm vinter och i kombination med extremt låga elpriser, gör det att situationen är svårbedömnd.

Via länkarna nedan kan ni själva ta del av resultaten:

Svar från medlemmar

Svar från leverantörer

Johan Barth