Nytt domslut om styrelsearvoden

Styrelsearvode ska beskattas hos styrelseledamoten personligen och som inkomst av tjänst. Detta meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i en dom den 16 december 2019.

Som många av er redan vet så har näringslivet väntat med spänning på domen i målet mellan en ledamot och Skatteverket som rör beskattning av styrelsearvode. Frågan i målet, som hamnade hos HFD i somras, gällde om en ledamots arvode som styrelseordförande skulle ses som inkomst av tjänst eller som inkomst av näringsverksamhet (och därmed tas upp som intäkt i ledamotens bolag).

Bakgrund – beskattning av styrelsearvode

Går vi tillbaka i tiden finns det ett ställningstagande från år 2009 där Skatteverket ansåg att om det löpande fanns minst tre styrelseuppdrag i ett bolag kunde styrelsearbete utgöra inkomst av näringsverksamhet. Detta medförde att många styrelseledamöter fakturerade sina styrelsearvoden via egna bolag.

Under sommaren 2017 fastställde HFD Skatterättsnämndens förhandsbesked att styrelsearvode skulle beskattas som inkomst av tjänst. HFD:s avgörande innebar att det inte längre gick att fakturera styrelsearvode via eget bolag med stöd av Skatteverkets ställningstagande från 2009. Fakturerade styrelsearvoden skulle istället behandlas som inkomst av tjänst samt utgöra underlag för arbetsgivaravgifter.

I juni 2019 meddelade HFD att frågan om hur styrelsearvoden ska beskattas skulle prövas på nytt. Denna gång i plenum, vilket innebär att samtliga justitieråd deltar. Att ta upp ett mål i plenum sker endast vid tillfällen då praxis eventuellt ska ändras. Det gav många förhoppningar om att praxis skulle komma att ändras. HFD beslutade dock att arvodet ska tas upp som inkomst av tjänst, det vill säga att ledamoten ska ta upp hela styrelsearvodet som lön och beskattas därefter.

Vad innebär domen?

Det är viktigt att ni som företagare har vetskap om domen om ni har externa ledamöter. Enligt domen tillåter den inte lägre ledamöter att fakturera styrelsearvoden genom ett eget bolag, utom i vissa specifika fall. Utbetalning sker därför nu som tjänst och utgör underlag för arbetsgivaravgifter.

Nedan finner ni länken till domen:

https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/hogstaforvaltningsdomstolen/2019/domar-och-beslut/3978-18.pdf