Borra före delegationsbeslut?

Fastighetsägaren lämnade in anmälan om installation av värmepump och borrning strax innan entreprenaden påbörjades och innan kommunens hade delgivit sitt beslut. På tisdagen föll domen i mark- och miljödomstolen.

Det är enligt gällande lagstiftning (SFS 1998:899) förbjudet att påbörja en installation av en värmepump med energibrunn innan anmälan gjorts till kommunen. Kommunen skall ha möjlighet att upplysa om särskild information eller försiktighetsåtgärder som man kan behöva ta hänsyn till i ett delegationsbeslut när kommunens handläggning är färdig.

Kunden till ett medlemsföretag i södra Sverige skickade in anmälan fyra dagar innan borrningen påbörjades. Kommunen hade ännu inte hunnit delge kunden sitt beslut när projektet drog igång. Kommunen utdömde då en sanktionsavgift på grund av att de ansåg att anmälan inte hade utförts på ett korrekt sätt. Avgiften överklagades och den 2:a juni 2020 föll domen i Växjö Tingsrätt.

Tingsrätten skriver i domslutet att:

”Sanktionsavgiften ska betalas om anmälan inte har gjorts innan verksamheten påbörjas. Det finns inget krav på att man måste invänta tillsynsmyndighetens beslut eller någon annan specifik tid innan verksamheten får påbörjas.

Nämndens beslut om miljösanktionsavgift ska därför undanröjas.”

Det är glädjande att medlemsföretaget fick rätt i domstolen, men Borrföretagen vill ändå påtala att man som fastighetsägare tar en risk genom att inte invänta kommunens beslut. De upplysningar som kommunen lämnar kan ha stort värde för fastighetsägaren i sin roll som byggherre.

Det kan handla om att anmälan inte är komplett, om att det finns oförutsedda hinder för projektets utförande eller om att tomten ligger i ett område där tillståndsplikt råder istället för anmälningsplikt. I dessa fall gäller andra regler.