Vattenbrunn

I Sverige har vi den stora förmånen att ha drickbart vatten i marken på de allra flesta platser. I berggrunden finns vattnet i sprickor. I vissa bergarter kan vatten även förekomma i porutrymmen. Genom att anlägga en egen vattenbrunn tryggar du din tillgång på gott dricksvatten i många år framöver.

En borrad vattenbrunn i Sverige konstrueras med foderrör som drivs genom jordlagren och förankras minst två meter ner i fast berg. Därefter fortsätter borrningen i berget i en mindre dimension tills brunnen ger tillräckligt mycket vatten för att tillgodose fastighetens behov.

När man som kund ska beställa en ny, borrad vattenbrunn vill man gärna veta precis vad det kommer att kosta. De vanligaste frågorna vi får handlar om precis detta.

En brunnsborrare lämnar generellt inte ett fast pris på vattenbrunnen. Det beror framför allt på att det är svårt att på förhand veta hur mycket foderrör som kommer krävas och hur djupt man måste borra för att stöta på tillräckligt många, tillräckligt vattenförande sprickor. Istället brukar offerterna innehålla ett grundpris med alla fasta kostnader, och sedan en rörlig del som regleras efter hur djupt man faktiskt behövde borra. På SGUs hemsida finns kartor och statistik över hur djupa brunnar som borrats i ditt område.

 

Vattenkvalitet

När brunnen är färdig och har omsatt en del vatten tas ett vattenprov som skickas på analys. Ibland upptäcks då att grundvattnet under fastigheten inte håller tillräckligt god kvalitet. Det kan till exempel röra sig om att vattnet har hög hårdhet eller för hög halt av järn, mangan eller nitrat. Nästan alla kvalitetsproblem går att behandla med en filteranläggning. Eftersom vattnets kvalitet är svår att veta på förhand ingår normalt inte behandling av råvattnet i priset på vattenbrunnen.

På vissa platser i landet kan man stöta på salt grundvatten, exempelvis i kustnära områden, på öar och platser som legat under högsta kustlinjen. Eftersom saltvatten är tyngre än sötvatten ökar risken för saltvatten med ökande djup. I dessa områden kan man inte alltid borra djupare även om brunnen ännu inte ger tillräckligt mycket vatten. Istället kan man behöva vidta andra åtgärder, såsom att trycka brunnen eller helt enkelt försöka borra ett nytt hål. Vet man i förväg att djupet är begränsat kan man välja en större dimension på brunnen. Som kund har man mycket att vinna på att välja ett borrföretag med lång erfarenhet och god lokalkännedom.

 

Pump DR

Borrningen

Branschnormen för brunnsborrning i Sverige är Normbrunn -16 som ges ut av Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Vi rekommenderar att all brunnsborrning utförs i enlighet med denna skrift, om det inte finns särskilda skäl att frångå den på någon punkt. Det är viktigt att hänvisa till normen i avtalet mellan kund och brunnsborrare för att den ska bli bindande.

I normen finns bland annat regler kring hur borrrningen ska utföras för att inte riskera att skada mark, grundvatten och närliggande borrhål eller fastigheter.

 

Skriftliga avtal

Borrföretagen rekommenderar att man alltid tecknar ett skriftligt avtal. Avtalet kan bestå av en offert som avropas eller ett kontrakt. Det är viktigt att arbetet som ska utföras samt prissättningen är tydligt beskrivet. Dessutom bör eventuella förutsättningar för arbetets genomförande vara listade, allt för att undvika missförstånd och konflikter.

Har du fler frågor? Besök gärna vårt brunnsforum!