Policy - Det trygga sättet

Vi skall enligt Borrföretagens riktlinjer och varumärke erbjuda våra kunder det trygga sättet att borra efter vatten och geoenergi samt därtill utföra övriga typer av borrningsentreprenader. Policyn kan tillämpas och tolkas som ”vi Borrföretagen” både utifrån kansliet och medlemmarnas verksamhet.

Tryggheten grundas på kvalitet genom väl utförda brunnar, väl utbildad personal, väl utvecklad teknik, ett miljötänk med hushållning av våra naturresurser, en säker arbetsplats och en strävan mot ständiga förbättringar. Genom samarbeten med bl.a leverantörer, myndigheter samt forksningsinstanser bidrar vi till forskning och utveckling för branschen, som i sin tur gynnar att lobbyarbetet för geoenergi och rent vatten kan fortsätta till berörda instanser och beslutsfattare.

Inom Borrföretagen ska vi genom systematiskt arbetsmiljöarbete bidra till att förebygga skador och ohälsa. Var och en ska ges förutsättning till att förstå sin roll och ansvar, utveckla sin kompetens, samt ha möjlighet till att engagera sig i frågor om arbetsmiljö och att samverka. Vårt jämställdhetsarbete utgår ifrån att kvinnor och män, oavsett etnisk eller kulturell bakgrund erbjuds samma möjligheter till utveckling och lönesättning. Sexuella trakasserier och mobbing får inte förekomma.

Borrföretagen förespråkar en hållbar utveckling genom att erbjuda en miljövänlig energikälla i form av geoenergi. Rent vatten är en grundsten för samhället, och vi förespråkar ett hållbart brukande. Alla transporter vi utför ska utföras med fokus på miljö, trafiksäkerhet och trygghet för både förare och medtrafikanter. Vi ska genom vår verksamhet försöka minska miljöpåverkan och arbeta för att skydda denna så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.

Vi skall se till att uppfylla de lagar, myndighetsbestämmelser och övriga bindande krav som ställs på oss.

Integritetspolicy

Syftet med policyn?

Med denna policy vill vi informera dig om hur vi inom Borrföretagens organisation behandlar personuppgifter enligt gällande lagar och regler, och syftet med policyn är att beskriva hur du har full insyn och rätt att förfoga, radera eller ändra dessa. 

 

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Borrföretagen i Sverige Ek. För., org.nr 716409-5627 med adress: Brinellvägen 23, 114 28 Stockholm är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som samlats in via kontakt, vid tecknade av avtal, medlemskap och möten.

Vi värnar om din personliga information och personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i enlighet med bestämmelserna i lagar och regler för att skydda alla personuppgifter så att de inte försvinner, stjäls, utsätts för obehörig åtkomst, ändras eller förstörs på ett otillåtet sätt. 

Genom att du blir medlem, partner, intressent eller signerar avtal om anställning accepterar du villkoren i denna Integritetspolicy, och ger samtycke till behandlingen av dina personuppgifter på det sätt som beskrivs nedan. 

 

Vilka personuppgifter behandlar vi? 

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss genom att registrera dig som medlem, partner, intressent eller kund. Det kan vara bl.a. namn, adress, e-postadress, telefonnummer. Ditt personnummer kan komma att behandlas i samband med köp. Vi behandlar även information om köp-, betal-, löne- och orderhistorik, de tjänster som du har köpt eller tecknat avtal om. 

 

Hur använder vi dina personuppgifter? 

Informationen vi samlar in behandlar vi för att erbjuda, producera och leverera sedvanliga tjänster för Branschorganisationer (”våra tjänster”) och för att fullfölja våra åtagande gentemot beställare/uppdragsgivare, medlemmar och kund. Informationen behandlas även för att erbjuda, administrera, utveckla och förbättra våra tjänster. 

Dina uppgifter kan komma att användas för kommunikation, marknadsföring, nyhetsbrev, kundundersökningar samt för statistikändamål angående tjänster och kan användas för utskick per post, e-post och sms till dig. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund. 

Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att följa gällande lagar och förordningar, efterkomma begäran eller förelägganden från tillsynsmyndighet eller behöriga domstolar; för att skydda och försvara våra rättigheter, vår egendom eller intressen; eller för att skydda våra användare. Vi meddelar att vi inte använder oss av automatiserat beslutsfattande.

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter? 

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder. Vi har implementerat säkerhetsrutiner, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. 

 

Hur länge sparas mina personuppgifter? 

Om du tidigare samtyckt eller samtycker till att vara registrerad hos oss sparas dina uppgifter så länge det finns en rättslig grund och vi behöver uppgifterna för att fullfölja våra åtaganden. Du kan avregistrera dig och be om att bli avförd från eventuella register.

 

Utlämning av information till tredje parter 

För att kunna fullgöra våra åtagande och upprätthålla våra tjänster kan vi komma att lämna ut den information vi samlat in, inklusive personuppgifter, till tredje parter. Det kan till exempel vara olika tjänsteleverantörer för att tillhandahålla våra tjänster samt skicka e-post-, utskick och/eller SMS-kommunikation. Dessa tjänsteleverantörer får endast tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga för att de ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot oss och de får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner. 

Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter i andra fall än de som angivits ovan om det är nödvändigt för att följa gällande lagar och förordningar, efterkomma begäran eller förelägganden från tillsynsmyndighet eller behöriga domstolar. Vi kan därtill komma att överföra personuppgifter vi samlat in till tredje part vid omorganisation, fusion eller överlåtelse. 

 

Personer under 13 år 

Vi samlar inte medveten in personuppgifter från personer som är under 13 år. Om du är under 13 år ber vi dig att inte använda våra tjänster och inte förse oss med några personuppgifter. Om vi får reda på att vi samlat in personuppgifter från en person under 13 år kommer vi att vidta åtgärder för att radera uppgifterna.

 

Användning av Cookies 

Vi använder oss inte av Cookies.

 

Samtycke till överföring av information till tredje land 

För att tillhandahålla våra tjänster och för att uppfylla övriga ändamål angivna i denna kan vi komma att överföra och behandla dina personuppgifter i andra länder, inklusive i länder utanför EES-området. Genom att använda våra tjänster samtycker du uttryckligen till detta. 

 

Ändringar i Integritetspolicy 

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Du anses ha accepterat eventuella ändringarna om du därefter fortsätter att använda våra tjänster. 

 

Dina rättigheter 

I enlighet med gällande lagar och regler har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig, rätt att begära rättelse av dina personuppgifter, samt rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas. Beroende på vilka personuppgifter som raderas är det inte säkert att vi kan tillhandahålla våra tjänster till användaren, t ex om användaren vill att email raderas. 

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till kansliet eller styrelsen och därefter till Datainspektionen för att vidta åtgärder.

 

Kontakta oss 

Vi vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till oss förändras, vänligen kontakta oss. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Vill du komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att mejla till: info@borrforetagen.se