Luktar ditt dricksvatten ruttna ägg?
Smakar det metalliskt?
Ser du små flagor i vattnet?

Du vill naturligtvis veta vad det beror på.

Här har vi samlat de vanligaste problemen som kan uppstå och dess troliga orsaker.

Med den här informationen vänder vi oss både till dig som har kommunalt dricksvatten och till dig som har egen brunn.

Den första tabellen tar upp problem som du upptäcker när du använder vattnet som dryck och för matlagning, hygien eller tvätt. Den andra tabellen har du nytta av efter att först ha låtit analysera vattnet. Exakta besked om vattnets kvalitet får du först genom en laboratorieanalys. För att klarlägga vad som behöver göras, kan det vara nödvändigt att låta en fackman bedöma och eventuellt titta på anläggningen.

Kommunens kontor för miljö- och hälsoskydd har ansvar för den kommunala vattenförsörjningen. Där kan du få hjälp om du tror att du har blivit sjuk av vattnet.

Har du egen brunn är det du som fastighetsägare som ansvarar för att dricksvattnet håller en god kvalitet. Livsmedelsverket rekommenderar att man tar ett vattenprov minst var tredje år.

Problem som du märker själv

Huvudproblem
Partiklar "sand och liknande" pumpen suger in material från brunnens botten
ny brunn
arbete i brunn eller på ledningsnät
kalkutfällningar
Rostflagor korrosionsprodukter från ledningsnät
järnhaltigt grundvatten
arbete på ledningsnät
mörka flagor manganhaltigt grundvatten
rörbeläggning av asfalt
Slam blekt/brunfärgat slam korrosion i nätet
järnhaltigt grundvatten
aluminiumrester från beredning
Grumlighet
ljus fällning borrkax (ny brunn)
lerslam
Ytfilm tunna ljusa flak kalkutfällning från hårt vatten
färgade flak järn- eller manganutfällningar, eventuellt i kombination med kalk
färgad, tunn hinna oljeförorening
humus eller annat organiskt material
annan förorening
Beläggningar på sanitetsgods och i kokkärl
ljusa, saltlika beläggningar kalkutfällningar från hårt vatten
saltrikt vatten (koksalt)
brun, mörk beläggning järn/manganutfällningar
blågrön beläggning koppar i vattnet på grund av korrosion
Skador på rör, varmvattenberedare och maskiner korrosion låg alkalinitet ("försurningskänsligt" vatten)
hög salthalt (främst koksalt)
olämplig kombination av metaller i installationer
Utfällningar i rör skador på värmepatroner och maskiner kalkutfällningar från hårt vatten
utfällning av korrosionsprodukter
överhettning på grund av utfällningar
Textilskador mörka fläckar, missfärgad tvätt järn/manganhaltigt vatten
rostflagor
Färgat vatten gult/brunaktigt vatten humusämnen
hög järnhalt i grundvattnet
korrosionsprodukter
gråsvart vatten lossrivna manganutfällningar från rörnätet
Grönt hår hög kopparhalt på grund av korrosion
Tandemaljfläckar hög fluorhalt i grundvattnet
Lukt "ruttna ägg" svavelväte svavelväte i grundvattnet
påverkan från avlopp
vatten som inte omsätts under längre tid
jord, mossa, sjö och dylikt ytvattenpåverkan
mikroorganismer i nät eller reservoarer
olja, bensin etc förorening nära brunn eller ledning
plastledning i oljeförorenad mark
gummi, plast och dylikt nylagda rör
Diarréer vatten förorenat av sjukdomsframkallande mikroorganismer
hög sulfathalt
Allergi och överkänslighet hudbesvär: klåda, rodnad eller utslag överkänslighet mot vissa tvättmedel
överkänslighet mot någon mikroorganism
överkänslighet för annan vattenfaktor t ex högt pH, hårdhet eller vissa organiska ämnen

Problem som kommer fram vid analys

Påverkan från
Avloppsvatten Förhöjda halter av vissa bakterier (indikatororganismer), kväveföreningar, fosfat läckande avloppsledning
inläckande av ytligt vatten
olämplig brunnsplacering
felkoppling
Åkerbruk, gödsling som ovan, särskilt nitrat och även kalium olämplig brunnsplacering
inläckage av ytligt vatten
lättdränerade jordlager
Ytligt vatten (humus)
heterotrofa bakterier, färg, lukt, grumlighet inläckage i brunn
Saltvatten klorid, sulfat infiltration av havsvatten eller salt grundvatten
Surt vatten (ledningsangripande) pH, alkalinitet, kolsyra, hårdhet, aluminium, koppar råvattnet är ledningsangripande
inläckage av ytligt vatten
olämplig brunnskonstruktion
Berggrund eller mark
fluorid naturlig förekomst
radon naturlig förekomst
Mikrobiologisk tillväxt i ledningsnät heterotrofa bakterier, mikrosvamp, aktinomyceter dåligt råvatten
ineffektiv beredning
hög halt av organiskt material i dricksvattnet
Villafilter dålig funktion
mikroorganismer
felaktig skötsel

© Livsmedelsverket