Geoenergi är solenergi lagrad i marken

Geoenergi är samlingsnamnet för bergvärme, jordvärme, sjövärme och energilagring i jord och berg.

I motsats till vad många tror utgörs geoenergi i huvudsak av solenergi, som passivt lagras i mark och berg. Solenergin når – tack vare direktinstrålning, nederbörd och vind – ner till cirka tio meters djup. Där är temperaturen ungefär lika hög som årets medeltemperatur i luften.

På större djup ökar temperaturen gradvis tack vare värmen som alstras i jordens inre och som strömmar upp mot markytan – så kallad geotermisk värme.

Vi kan utvinna geoenergi för att både värma och kyla våra hus. När vi vintertid utvinner värme, kyls jorden respektive berget något för att under sommaren åter värmas upp med hjälp av solvärme (ovanifrån) och en del geotermisk värme (underifrån). I de vanligaste geoenergianläggningarna är dock det geotermiska värmebidraget mindre än fem procent av det totala inflödet av värme.

bergvarme

Typer av system

Det vanligaste systemet, bergvärme, används företrädelsevis till villor men även fastigheter med mer än 100 lägenheter. Oftast borras en slangförsedd energibrunn till 100-200 meters djup på den egna fastigheten. En köldbärarvätska cirkuleras i slangen och hämtar värme från berget.

Systemet är slutet och kräver minimalt med underhåll. Det kan även användas för komfortkyla. När värme tas ur berget under den kalla säsongen kyls det. På sommaren kan denna kyla tas upp samtidigt som värme från byggnaden förs ner i berget. Det ger ett gynnsamt tillskott inför nästa kalla säsong genom att berget på så sätt återladdas. I större system, så kallade borrhålslager används denna funktion för att säsongslagra stora energimängder i berget för att på så sätt spara och återanvända värmen och kylan.

Ytjordvärme används istället för bergvärme då man har en större tomt. Slangar plöjs eller grävs ned på ett djup av cirka en meter. Systemet bygger oftast på att frysa en del av markens fuktighet. Vid frysningen frigörs stora mängder värme (isbildningsvärme) som förs över till köldbäraren i slangsystemet.

Ytjordvärme kan inte användas för komfortkylning eftersom temperaturen i marken blir för hög.

Grundvattenvärme är det effektivaste sättet att använda geoenergi. Detta beror på att marken på djupet har en konstant temperatur året. Grundvattnet som energibärare pumpas ur en eller flera brunnar och återförs till grundvattenmagasinet igen efter värmeuttaget. Systemet förutsätter att det finns uttagbart grundvatten inom eller i närheten av fastighetens gränser. Grundvatten kan med fördel också användas för komfort- och processkylning. Systemen är oftast storskaliga och precis som de större borrhålslager kan energin säsongslagras i varma respektive kalla brunnar.

Har du fler frågor? Besök gärna vårt brunnsforum!

akvifer_alt1_high